• asiathemes.com
  • (2)245 23 68

 《般若波罗密多心经》全译文!

陈斌宸      0

 《般若波罗密多心经》全译文!

   《般若波罗密多心经》全译文!
  

guān zì zài pú sà 。

观 自 在 菩 萨 。

xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí 。

行 深 般 若 波 罗 蜜 多 时 。

zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng 。

照 见 五 蕴 皆 空。

dù yī qiē kǔ è 。

度 一 切 苦 厄 。

shě lì zǐ 。

舍 利 子。

sè bù yì kōng 。

色 不 异 空。

kōng bù yì sè 。

空 不 异 色 。

sè jí shì kōng。

色 即 是 空。

kōng jí shì sè 。

空 即 是 色。

shòu xiǎng xíng shí 。

受 想 行 识。

yì fù rú shì 。

亦 复 如 是。

shě lì zǐ 。

舍 利 子。

shì zhū fǎ kōng xiāng 。


  ne-height:;”>是 诸 法 空 相 。

bù shēng bù miè 。

不 生 不 灭。

bù gòu bù jìng 。

不 垢 不 净。

bù zēng bù jiǎn 。

不 增 不 减 。

shì gù kōng zhōng wú sè。

是 故 空 中 无 色。

wú shòu xiǎng xíng shí 。

无 受 想 行 识 。

wú yǎn ěr bí shé shēn yì。

无 眼 耳 鼻 舌 身 意。

wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ 。

无 色 声 香 味 触 法 。

wú yǎn jiè 。

无 眼 界。

nǎi zhì wú yì shi jie 。

乃 至 无 意 识 界 。

wú wú míng 。

无 无 明。

yì wú wú míng jìn 。

亦 无 无 明 尽 。

nǎi zhì wú lǎo sǐ 。

乃 至 无 老 死。

yì wú l  ǎosǐ jìn 。

亦 无 老 死 荆

wú kǔ jí miè dào

无 苦 集 灭 道 。

wú zhì yì wú dé 。

无 智 亦 无 得。

yǐ wú suǒ dé gù 。

以 无 所 得 故 。

pú tí sà duǒ 。

普 提 萨 埵。

yī bō rě bō luó mì duō gù 。

依 般 若 波 罗 蜜 多 故 。

xīn wú guà ài 。

心 无 挂 碍。

wú guà ài gù 。

无 挂 碍 故。

wú yǒu kǒng bù 。

无 有 恐 怖。

yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng 。

远 离 颠 倒 梦 想。

jiū jìng niè pán 。

究 竟 涅 盘 。

sān shì zhū fó 。

三 世 诸 佛。

yī bō rě bō luó mì duō gù 。

依 般 若 波 罗 蜜 多 故 。

dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 。

得 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。

gù zhī bō rě bō luó mì duō。

故 知 波 若 波 罗 蜜 多。

shì dà shén zhòu 。

是 大 神 咒 。

shì dà míng zhòu 。

是 大 明 咒。

shì wú shàng zhòu 。

是 无 上 咒。

shì wú děng děng zhòu 。

是 无 等 等 咒。

néng chú yī qiē kǔ 。

能 除 一 切 苦。

zhēn shí bù xū 。

真 实 不 虚 。

gùshuōbō rě bō luó mì duō zhòu 。

故 说 波 若 波 罗 蜜 多 咒。

jí shuō zhòu yuē 。

即 说 咒 曰 。

jiē dì jiē dì 。

揭 谛 揭 谛。

bō luó jiē dì 。

波 罗 揭 谛 。

bō luó sēng jiē d  ì。

波 罗 僧 揭 谛。

pú tí sà pó hē 。

菩 提 萨 婆 诃 。

Leave a Reply

近期文章

近期评论

    文章归档

    分类目录